Commit dbb408b2 authored by Luc Maisonobe's avatar Luc Maisonobe
Browse files

Update Romanian translations.

Thanks to Lucian Bărbulescu for the translation!
parent 5d8ac904
Pipeline #802 passed with stages
in 27 minutes and 22 seconds
......@@ -158,10 +158,10 @@ MISSING_SECOND_TLE_LINE = a doua linie TLE este așteptată după linia {0}:\n{0
TLE_LINES_DO_NOT_REFER_TO_SAME_OBJECT = liniile TLE nu se referă la același obiect:\n{0}\n{1}
# invalid TLE parameter for object {0}: {1} = {2}
TLE_INVALID_PARAMETER = parametru TLE invalid pentru obiectul {0}: {1} = {2}
TLE_INVALID_PARAMETER = parametru TLE nevalid pentru obiectul {0}: {1} = {2}
# invalid TLE parameter {0}: {1} not in range [{2}, {3}]
TLE_INVALID_PARAMETER_RANGE = <MISSING TRANSLATION>
TLE_INVALID_PARAMETER_RANGE = parametrul TLE {0} este nevalid: {1} nu este în intervalul [{2}, {3}]
# wrong checksum of TLE line {0}, expected {1} but got {2} ({3})
TLE_CHECKSUM_ERROR = sumă de control eronată pentru linia TLE {0}, {2} în loc de valoarea așteptată {1} ({3})
......@@ -200,10 +200,10 @@ NON_EXISTENT_HMS_TIME = oră inexistentă {0}:{1}:{2}
NON_EXISTENT_TIME = oră inexistentă {0}
# out of range seconds number: {0}
OUT_OF_RANGE_SECONDS_NUMBER = secundă în afara domeniului: {0}
OUT_OF_RANGE_SECONDS_NUMBER = numărul de secunde în afara domeniului: {0}
# out of range seconds number: {0} is not in [{1}, {2})
OUT_OF_RANGE_SECONDS_NUMBER_DETAIL = <MISSING TRANSLATION>
OUT_OF_RANGE_SECONDS_NUMBER_DETAIL = numărul de secunde în afara domeniului: {0} nu este în [{1}, {2})
# angle type not supported, supported angles: {0}, {1} and {2}
ANGLE_TYPE_NOT_SUPPORTED = tip de unghi nesuportat, unghiuri suportate: {0}, {1} și {2}
......@@ -299,10 +299,10 @@ ORBIT_ANOMALY_OUT_OF_HYPERBOLIC_RANGE = anomalia reală {0} în afara domeniului
HYPERBOLIC_ORBIT_NOT_HANDLED_AS = orbitele hiperbolice nu pot fi tratate ca instanțe de {0}
# invalid preamble field in CCSDS date: {0}
CCSDS_DATE_INVALID_PREAMBLE_FIELD = preambul invalid într-o dată CCSDS: {0}
CCSDS_DATE_INVALID_PREAMBLE_FIELD = preambul nevalid într-o dată CCSDS: {0}
# invalid time field length in CCSDS date: {0}, expected {1}
CCSDS_DATE_INVALID_LENGTH_TIME_FIELD = lungime invalidă pentru câmpul timp dintr-o dată CCSDS: {0} în loc de valoarea așteptată {1}
CCSDS_DATE_INVALID_LENGTH_TIME_FIELD = lungime nevalidă pentru câmpul timp dintr-o dată CCSDS: {0} în loc de valoarea așteptată {1}
# missing agency epoch in CCSDS date
CCSDS_DATE_MISSING_AGENCY_EPOCH = epocă de referință specifică agenției lipsă din data CCSDS
......@@ -395,10 +395,10 @@ NON_CHRONOLOGICALLY_SORTED_ENTRIES = înregistrările generate nu sunt în ordin
NO_DATA_GENERATED = nu există informații generate în jurul datei: {0}
# unable to generate new data before {0}, data requested for {1}
UNABLE_TO_GENERATE_NEW_DATA_BEFORE = <MISSING TRANSLATION>
UNABLE_TO_GENERATE_NEW_DATA_BEFORE = imposibil de generat noi date înainte de {0}, date solicitate pentru {1}
# unable to generate new data after {0}, data requested for {1}
UNABLE_TO_GENERATE_NEW_DATA_AFTER = <MISSING TRANSLATION>
UNABLE_TO_GENERATE_NEW_DATA_AFTER = imposibil de generat noi date după {0}, date solicitate pentru {1}
# unable to compute hyperbolic eccentric anomaly from the mean anomaly after {0} iterations
UNABLE_TO_COMPUTE_HYPERBOLIC_ECCENTRIC_ANOMALY = imposibil de calculat anomalia excentrică hiperbolică pornind de la anomalia medie după {0} iterații
......@@ -455,7 +455,7 @@ CCSDS_TIME_SYSTEM_NOT_IMPLEMENTED = utilizarea sistemului de timp {0} în fișie
NOT_ENOUGH_PROPAGATORS = Crearea unui propagator combinator necesită cel puțin un propagator, dar nici unul nu a fost definit.
# Creating an aggregate attitude provider requires at least one constituent attitude provider, but none were provided.
NOT_ENOUGH_ATTITUDE_PROVIDERS = <MISSING TRANSLATION>
NOT_ENOUGH_ATTITUDE_PROVIDERS = Crearea unui furnizor de atitudine agregat necesită cel puțin un furnizor de atitudine, dar niciunul nu a fost definit.
# argument {0} cannot be null
NULL_ARGUMENT = argumentul {0} nu poate fi nul
......@@ -542,7 +542,7 @@ NO_VIENNA_ACOEF_OR_ZENITH_DELAY_IN_FILE = fișierul {0} nu conține coeficienți
IRREGULAR_OR_INCOMPLETE_GRID = grilă neregulată sau incompletă în fișierul {0}
# invalid satellite system {0}
INVALID_SATELLITE_SYSTEM = sistemul satelit {0} este invalid
INVALID_SATELLITE_SYSTEM = sistemul satelit {0} este nevalid
# IONEX file {0} does not contain TEC data for date {1}
NO_TEC_DATA_IN_FILE_FOR_DATE = fișierul IONEX {0} nu conține informații TEC pentru data {1}
......@@ -574,13 +574,13 @@ MODIP_GRID_NOT_LOADED = nu poate încărca grila MODIP din {0}
NEQUICK_F2_FM3_NOT_LOADED = imposibil de încărcat coeficienții NeQuick f2 sau fm3 din {0}
# Cannot compute around {0}
CANNOT_COMPUTE_LAGRANGIAN = <MISSING TRANSLATION>
CANNOT_COMPUTE_LAGRANGIAN = imposibil de calculat în jurul lui {0}
# The trajectory does not cross XZ Plane, it will not result in a Halo Orbit
TRAJECTORY_NOT_CROSSING_XZPLANE = <MISSING TRANSLATION>
TRAJECTORY_NOT_CROSSING_XZPLANE = Traiectoria nu intersectează Planul XZ, nu va rezulta o Orbită Halo
# The multiple shooting problem is underconstrained : {0} free variables, {1} constraints
MULTIPLE_SHOOTING_UNDERCONSTRAINED = <MISSING TRANSLATION>
MULTIPLE_SHOOTING_UNDERCONSTRAINED = Problema multiple shooting este subconstrânsă: {0} variabile libere, {1} constrângeri
# file {0} is not a supported Hatanaka-compressed file
NOT_A_SUPPORTED_HATANAKA_COMPRESSED_FILE = fișierul {0} nu este recunoscut ca fișier comprimat prin metoda Hatakana
......@@ -598,46 +598,47 @@ NON_CHRONOLOGICAL_DATES_FOR_OBSERVATIONS = observațiile de la datele {0} și {1
EXCEPTIONAL_DATA_CONTEXT = a fost detectată o utilizare a ExceptionalDataContext. Acest mecanism este utilizat în general pentru detectarea unei erori de dezvoltare
# inconsistent time systems in the attitude blocks: {0} ≠ {1}
CCSDS_AEM_INCONSISTENT_TIME_SYSTEMS = <MISSING TRANSLATION>
CCSDS_AEM_INCONSISTENT_TIME_SYSTEMS = sisteme de timp inconsistente în blocurile de atitudine: {0} ≠ {1}
# invalid attitude type {0}
CCSDS_AEM_NULL_ATTITUDE_TYPE = <MISSING TRANSLATION>
CCSDS_AEM_NULL_ATTITUDE_TYPE = tip de atitudine nevalid {0}
# attitude type {0} in CCSDS AEM files is not implemented in Orekit
CCSDS_AEM_ATTITUDE_TYPE_NOT_IMPLEMENTED = <MISSING TRANSLATION>
CCSDS_AEM_ATTITUDE_TYPE_NOT_IMPLEMENTED = tipul de atitudine {0} din fișierele CCSDS AEM nu este implementat în Orekit
# the rotation sequence of the Euler angles {0} is invalid
CCSDS_AEM_INVALID_ROTATION_SEQUENCE = <MISSING TRANSLATION>
CCSDS_AEM_INVALID_ROTATION_SEQUENCE = secvența de rotație a unghiurilor Euler {0} este nevalidă
# observations {0}, {1} and {2} must have different dates
NON_DIFFERENT_DATES_FOR_OBSERVATIONS = <MISSING TRANSLATION>
NON_DIFFERENT_DATES_FOR_OBSERVATIONS = observațiile {0}, {1} și {2} trebuie să aibă date diferite
# observations are not in the same plane
NON_COPLANAR_POINTS = <MISSING TRANSLATION>
NON_COPLANAR_POINTS = observațiile nu sunt în același plan
# invalid parameter {0}: {1} not in range [{2}, {3}]
INVALID_PARAMETER_RANGE = <MISSING TRANSLATION>
INVALID_PARAMETER_RANGE = parametrul {0} este nevalid: {1} nu este în intervalul [{2}, {3}]
# The parameter {0} should not be null in {1}
PARAMETER_NOT_SET = <MISSING TRANSLATION>
PARAMETER_NOT_SET = Parametrul {0} nu ar trebui să fie nul în {1}
# {0} is not implemented
FUNCTION_NOT_IMPLEMENTED = <MISSING TRANSLATION>
FUNCTION_NOT_IMPLEMENTED = {0} nu este implementată
# Impossible to execute {0} with {1} set to {2}
INVALID_TYPE_FOR_FUNCTION = <MISSING TRANSLATION>
INVALID_TYPE_FOR_FUNCTION = Imposibil de executat {0} cu {1} setat la {2}
# No data could be parsed from file {0}
NO_DATA_IN_FILE = <MISSING TRANSLATION>
NO_DATA_IN_FILE = Niciun fel de date nu au putut fi extrase din fișierul {0}
# Unexpected end of CPF file (after line {0})
CPF_UNEXPECTED_END_OF_FILE = <MISSING TRANSLATION>
CPF_UNEXPECTED_END_OF_FILE = Sfârșit neașteptat al fișierului CPF (după linia {0})
# Unexpected file format. Must be {0} but is {1}
UNEXPECTED_FORMAT_FOR_ILRS_FILE = <MISSING TRANSLATION>
UNEXPECTED_FORMAT_FOR_ILRS_FILE = Formatul fișierului este neașteptat. Trebuie să fie {0} dar este {1}
# Invalid range indicator {0} in CRD file header
INVALID_RANGE_INDICATOR_IN_CRD_FILE = <MISSING TRANSLATION>
# invalid range indicator {0} in CRD file header
INVALID_RANGE_INDICATOR_IN_CRD_FILE = Indicatorul de interval {0} este nevalid în antetul fișierului CRD
# Unexpected end of CRD file (after line {0})
CRD_UNEXPECTED_END_OF_FILE = <MISSING TRANSLATION>
CRD_UNEXPECTED_END_OF_FILE = Sfârșit neașteptat al fișierului CRD (după linia {0})
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment