Commit 2ae167ba authored by Luc Maisonobe's avatar Luc Maisonobe

Updated Romanian translations.

Thanks to Lucian Bărbulescu
parent 3cf01fee
......@@ -149,7 +149,7 @@
<name>Daniel Aguilar Taboada</name>
</contributor>
<contributor>
<name>Lucian Barbulescu</name>
<name>Lucian B&#259;rbulescu</name>
</contributor>
<contributor>
<name>Petre Bazavan</name>
......
......@@ -254,7 +254,7 @@ UNEXPECTED_TWO_ELEVATION_VALUES_FOR_ONE_AZIMUTH = date neașteptate, două valor
UNSUPPORTED_PARAMETER_NAME = parametrul {0} necunoscut, parametrii cunoscuți: {1}
# scale factor for parameter {0} is too small: {1}
TOO_SMALL_SCALE_FOR_PARAMETER = <MISSING TRANSLATION>
TOO_SMALL_SCALE_FOR_PARAMETER = factorul de scalare pentru parametrul {0} este prea mic: {1}
# unknown additional state "{0}"
UNKNOWN_ADDITIONAL_STATE = starea adiționala "{0}" necunoscută
......@@ -311,25 +311,25 @@ CCSDS_UNKNOWN_CONVENTIONS = convențiile IERS nu au fost inițializate înainte
CCSDS_INVALID_FRAME = sistemul de referință {0} nu este valid în contextul acestui fișier ODM
# inconsistent time systems in the ephemeris blocks: {0} ≠ {1}
CCSDS_OEM_INCONSISTENT_TIME_SYSTEMS = sisteme temporale incoerente in blocurile de efemeride : {0} ≠ {1}
CCSDS_OEM_INCONSISTENT_TIME_SYSTEMS = sisteme de timp incoerente in blocurile de efemeride : {0} ≠ {1}
# Inconsistent time systems in the observations blocks: {0} ≠ {1}
CCSDS_TDM_INCONSISTENT_TIME_SYSTEMS = <MISSING TRANSLATION>
CCSDS_TDM_INCONSISTENT_TIME_SYSTEMS = Sisteme de timp incoerente in blocurile de observare : {0} ≠ {1}
# Inconsistent data line in TDM file at line {0} of file {1}.\nA TDM data line should be as follows \"keyword = epoch value\".\nWhereas read data line is: {2}
CCSDS_TDM_INCONSISTENT_DATA_LINE = <MISSING TRANSLATION>
CCSDS_TDM_INCONSISTENT_DATA_LINE = Inconsistență detectată la linia de date {0} in fișierul TDM cu numele {1}.\nO linie de date TDM ar trebui să aibă valoarea \"keyword = epoch value\".\nValoarea citită este: {2}
# No CCSDS TDM keyword was found at line {0} of file {1}:\n{2}
CCSDS_TDM_KEYWORD_NOT_FOUND = <MISSING TRANSLATION>
CCSDS_TDM_KEYWORD_NOT_FOUND = Niciun cuvânt cheie CCSDS TDM nu a fost găsit la linia {0} din fișierul {1}:\n{2}
# Parameter {0} needs a time system to be interpreted
CCSDS_TIME_SYSTEM_NOT_READ_YET = <MISSING TRANSLATION>
CCSDS_TIME_SYSTEM_NOT_READ_YET = Parametrul {0} necesită un sistem de timp pentru a fi interpretat
# Inconsistent XML observation block at line {0} of TDM file {1}.\nA TDM observation block should be as follows\n\t<observation>\n\t\t<EPOCH>epoch</EPOCH>\n\t\t<KEYWORD>value</KEYWORD>\n\t</observation>
CCSDS_TDM_XML_INCONSISTENT_DATA_BLOCK = <MISSING TRANSLATION>
CCSDS_TDM_XML_INCONSISTENT_DATA_BLOCK = Bloc XML de observare inconsistent la linia {0} din fișierul TDM {1}.\nUn bloc TDM de observare ar trebui să aibă următoarea structură\n\t<observation>\n\t\t<EPOCH>epoch</EPOCH>\n\t\t<KEYWORD>value</KEYWORD>\n\t</observation>
# TDM file {0} format is unknown. Please specify a file format: KEYVALUE or XML
CCSDS_TDM_UNKNOWN_FORMAT = <MISSING TRANSLATION>
CCSDS_TDM_UNKNOWN_FORMAT = Formatul fișierului TDM {0} este necunoscut. Vă rog să specificați un format de fișier: KEYVALUE sau XML
# name "{0}" is already used for an additional state
ADDITIONAL_STATE_NAME_ALREADY_IN_USE = numele "{0}" este deja folosit pentru o stare adițională
......@@ -401,46 +401,46 @@ OUT_OF_RANGE_LATITUDE = latitudine în afara domeniului de definiție: {0}, [{1}
ORBIT_TYPE_NOT_ALLOWED = tipul de orbită {0} nu este permis aici, tipuri permise: {1}
# no SEM almanac file found
NO_SEM_ALMANAC_AVAILABLE = <MISSING TRANSLATION>
NO_SEM_ALMANAC_AVAILABLE = niciun fișier SEM almanah nu a fost găsit
# file {0} is not a supported SEM almanac file
NOT_A_SUPPORTED_SEM_ALMANAC_FILE = <MISSING TRANSLATION>
NOT_A_SUPPORTED_SEM_ALMANAC_FILE = fișierul {0} nu este un fișier SEM almanah suportat
# no Yuma almanac file found
NO_YUMA_ALMANAC_AVAILABLE = <MISSING TRANSLATION>
NO_YUMA_ALMANAC_AVAILABLE = niciun fișier Yuma almanah nu a fost găsit
# file {0} is not a supported Yuma almanac file
NOT_A_SUPPORTED_YUMA_ALMANAC_FILE = <MISSING TRANSLATION>
NOT_A_SUPPORTED_YUMA_ALMANAC_FILE = fișierul {0} nu este un fișier Yuma almanah suportat
# only {0} GNSS orbits are provided while {1} are needed to compute the DOP
NOT_ENOUGH_GNSS_FOR_DOP = <MISSING TRANSLATION>
NOT_ENOUGH_GNSS_FOR_DOP = numai {0} orbite GNSS sunt oferite în timp ce {1} sunt necesare pentru a calcula DOP-ul
# the CCSDS time system {0} has no corresponding Orekit TimeScale.
CCSDS_NO_CORRESPONDING_TIME_SCALE = <MISSING TRANSLATION>
CCSDS_NO_CORRESPONDING_TIME_SCALE = sistemul de timp CCSDS {0} nu are niciun corspondent Orekit TimeScale.
# use of time system {0} in CCSDS files requires an additional ICD and is not implemented in Orekit
CCSDS_TIME_SYSTEM_NOT_IMPLEMENTED = <MISSING TRANSLATION>
CCSDS_TIME_SYSTEM_NOT_IMPLEMENTED = utilizarea sistemului de timp {0} în fișierele CCSDS necesită un ICD adițional și nu este disponibil în Orekit
# Creating an aggregate propagator requires at least one constituent propagator, but none were provided.
NOT_ENOUGH_PROPAGATORS = <MISSING TRANSLATION>
NOT_ENOUGH_PROPAGATORS = Crearea unui propagator combinator necesită cel puțin un propagator, dar nici unul nu a fost definit.
# argument {0} cannot be null
NULL_ARGUMENT = <MISSING TRANSLATION>
NULL_ARGUMENT = argumentul {0} nu poate fi nul
# value {0} not found in {1}
VALUE_NOT_FOUND = <MISSING TRANSLATION>
VALUE_NOT_FOUND = valoarea {0} nu a fost găsită în {1}
# Ephemeris file format does not support multiple space objects
EPHEMERIS_FILE_NO_MULTI_SUPPORT = <MISSING TRANSLATION>
EPHEMERIS_FILE_NO_MULTI_SUPPORT = Formatul fișierului de efemeride nu permite obiectele spașiale multiple
# Klobuchar coefficients α or β could not be loaded from {0}
KLOBUCHAR_ALPHA_BETA_NOT_LOADED = <MISSING TRANSLATION>
KLOBUCHAR_ALPHA_BETA_NOT_LOADED = Coeficienții Klobuchar α sau β nu pot fi încărcați din {0}
# Klobuchar coefficients α or β not available for date {0}
KLOBUCHAR_ALPHA_BETA_NOT_AVAILABLE_FOR_DATE = <MISSING TRANSLATION>
KLOBUCHAR_ALPHA_BETA_NOT_AVAILABLE_FOR_DATE = Coeficienții Klobuchar α sau β nu sunt disponibili pentru data {0}
# file {0} does not contain Klobuchar coefficients α or β
NO_KLOBUCHAR_ALPHA_BETA_IN_FILE = <MISSING TRANSLATION>
NO_KLOBUCHAR_ALPHA_BETA_IN_FILE = Fișierul {0} nu conține coeficienți Klobuchar α sau β
# no reference date set for parameter {0}
NO_REFERENCE_DATE_FOR_PARAMETER = <MISSING TRANSLATION>
NO_REFERENCE_DATE_FOR_PARAMETER = nicio dată de referință nu este specificată pentru parametrul {0}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment