Commit a8211303 authored by Luc Maisonobe's avatar Luc Maisonobe

Updated Romanian translations, thanks to Lucian Bărbulescu.

parent 8c4f956f
......@@ -38,7 +38,7 @@ FRAME_ANCESTOR_OF_NEITHER_FRAME = sistemul de coordonate {0} nu este un strămo
FRAME_NO_NTH_ANCESTOR = sistemul de coordonate {0} are nivelul {1}, nu poate avea un strămoș cu {2} nivele deasupra
# ITRF frame {0} not found
NO_SUCH_ITRF_FRAME = <MISSING TRANSLATION>
NO_SUCH_ITRF_FRAME = sistemul de coordonate ITRF cu numele {0} nu a fost găsit
# unsupported local orbital frame, supported types: {0} and {1}
UNSUPPORTED_LOCAL_ORBITAL_FRAME = sistem orbital de coordonate nesuportat, tipuri suportate: {0} și {1}
......@@ -359,7 +359,7 @@ DSST_ECC_NO_NUMERICAL_AVERAGING_METHOD = Orbita curentă are o eccentricitate {0
SP3_UNSUPPORTED_VERSION = versiunea fișierului sp3 {0} nesuportată
# found {0} epochs in file {1}, expected {2}
SP3_NUMBER_OF_EPOCH_MISMATCH = <MISSING TRANSLATION>
SP3_NUMBER_OF_EPOCH_MISMATCH = găsite {0} date de referință în fișierul {1}, așteptate {2}
# unexpected end of file in sp3 file (after line {0})
SP3_UNEXPECTED_END_OF_FILE = sfârșit neașteptat al fișierului sp3 (după linia {0})
......@@ -458,46 +458,46 @@ NO_REFERENCE_DATE_FOR_PARAMETER = nicio dată de referință nu este specificat
STATION_NOT_FOUND = stația {0} nu a fost găsită, stații cunoscute: {1}
# unknown satellite system {0}
UNKNOWN_SATELLITE_SYSTEM = <MISSING TRANSLATION>
UNKNOWN_SATELLITE_SYSTEM = sistemul de sateliți {0} este necunoscut
# unknown satellite antenna code {0}
UNKNOWN_SATELLITE_ANTENNA_CODE = <MISSING TRANSLATION>
UNKNOWN_SATELLITE_ANTENNA_CODE = codul {0} de antenă satelit este necunoscut
# cannot find satellite {0} in satellite system {1}
CANNOT_FIND_SATELLITE_IN_SYSTEM = <MISSING TRANSLATION>
CANNOT_FIND_SATELLITE_IN_SYSTEM = imposibil de găsit satelitul {0} in sistemul de sateliți {1}
# unknown RINEX frequency {0} in file {1}, line {2}
UNKNOWN_RINEX_FREQUENCY = <MISSING TRANSLATION>
UNKNOWN_RINEX_FREQUENCY = frecventa RINEX {0} din fișierul {1}, linia {2} este necunoscută
# mismatched frequencies in file {0}, line {1} (expected {2}, got {3})
MISMATCHED_FREQUENCIES = <MISSING TRANSLATION>
MISMATCHED_FREQUENCIES = frecvențe nepotrivite în fișierul {0}, linia {1} (așteptate {2}, găsite {3})
# wrong number of columns in file {0}, line {1} (expected {2} columns, got {3} columns)
WRONG_COLUMNS_NUMBER = <MISSING TRANSLATION>
WRONG_COLUMNS_NUMBER = număr incorect de coloane în fișierul {0}, linia {1} (așteptate {2} coloane, găsite {3} coloane)
# unsupported format for file {0}
UNSUPPORTED_FILE_FORMAT = <MISSING TRANSLATION>
UNSUPPORTED_FILE_FORMAT = formatul de fișier {0} nu este suportat
# incomplete header in file {0}
INCOMPLETE_HEADER = <MISSING TRANSLATION>
INCOMPLETE_HEADER = antet incomplet în fișierul {0}
# inconsistent number of satellites in line {0}, file {1}: observation with {2} satellites and number of max satellites is {3}
INCONSISTENT_NUMBER_OF_SATS = <MISSING TRANSLATION>
INCONSISTENT_NUMBER_OF_SATS = inconsistență în numărul de sateliți de la linia {0}, fișier {1}: observații cu {2} sateliți iar numărul maxim de sateliți este {3}
# the satellite system {3} from line {0}, file {1} is not consistent with the Rinex Satellite System {2} in header
INCONSISTENT_SATELLITE_SYSTEM = <MISSING TRANSLATION>
INCONSISTENT_SATELLITE_SYSTEM = sistemul de sateliți {3} de la linia {0}, fișier {1} nu este în concordanță cu Sistemul de Sateliți Sinex {2} din antet
# no propagator configured
NO_PROPAGATOR_CONFIGURED = <MISSING TRANSLATION>
NO_PROPAGATOR_CONFIGURED = niciun propagator nu este configurat
# dimension {0} is inconsistent with parameters list: {1}
DIMENSION_INCONSISTENT_WITH_PARAMETERS = <MISSING TRANSLATION>
DIMENSION_INCONSISTENT_WITH_PARAMETERS = dimensiunea {0} este inconsistentă cu lista de parametrii: {1}
# file {0} is not a supported Unix-compressed file
NOT_A_SUPPORTED_UNIX_COMPRESSED_FILE = <MISSING TRANSLATION>
NOT_A_SUPPORTED_UNIX_COMPRESSED_FILE = fișierul {0} nu este o arhiva validă UNIX
# unexpected end of file {0}
UNEXPECTED_END_OF_FILE = <MISSING TRANSLATION>
UNEXPECTED_END_OF_FILE = final neașteptat al fișierului {0}
# file {0} is corrupted
CORRUPTED_FILE = <MISSING TRANSLATION>
CORRUPTED_FILE = fișierul {0} este corupt
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment